MONVI.eu Turistički smještaj u Hrvatskoj
Popis smještajaPretragaMapaNajam automobila
Kategorizacija smještaja
Prema zahtjevima koje moraju ispunjavati, smještajni objekti u domaćinstvu se dijele u postojeće i nove. Postojeći objekti su oni za koje je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
 • da objekt ima ili je imao rješenje o vrsti i kategoriji kao postojeći objekt
 • da je građevina izgrađena do 31. prosinca 2007. godine (bez obzira na namjenu, naknadnu rekonstrukciju ili dogradnju odnosno nadogradnju)
 • da objekt ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene građevine
Svi se ostali objekti smatraju novim objektima.
Smještajni objekti u domaćinstvu mogu biti sobe, studio-apartmani, apartmani i kuće za odmor, a moraju zadovoljavati sve propisane uvjete, za cijelo vrijeme rada (vidi pripadajući dokument):
Uvjeti za kategorizaciju smještaja u domaćinstvu
Uvjeti za kategorizaciju smještaja u domaćinstvu
Soba Soba - novi objekt
Studio apartman Studio apartman - novi objekt
Apartman Apartman - novi objekt
Kuća za odmor Kuća za odmor - novi objekt
Zahtjev za kategorizaciju smještajnog objekta predaje se Uredu državne uprave u županiji u kojoj se objekt nalazi. Ured će nakon provjere podnijetog zahtjeva i uviđaja u smještajnom objektu izdati rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Nakon izdavanja rješenja iznajmljivač je dužan u roku od 8 dana prijaviti se u registar poreznih obveznika (Porezna uprava).
Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana (standardizirana) oznaka s nazivom utvrđene vrste i kategorije smještajnog objekta. Ako iznajmljivač u jednoj zgradi ima više objekata iste vrste i kategorije, dovoljno je istaknuti jednu zajedničku propisanu oznaku vrste i kategorije.
Ovlašteni proizvođači standardiziranih ploča:
Kordun - marketing d.o.o. Matka Laginje 10
47000 Karlovac
047/645-561
prodaja-lav@kordun.hr
 • razne ploče
Jaguar d.o.o. Hrvojeva 6
21000 Split
021/343-888
jaguar@post.htnet.hr
 • Soba u domaćinstvu
 • Apartman u domaćinstvu
 • Studio apartman u domaćinstvu
 • Kuća za odmor u domaćinstvu
 • Kamp u domaćinstvu
 • Integralni hotel – udruženi
 • Difuzni hotel
Binar d.o.o. Livanjska 12
21000 Split
021/344-442
binar@st.htnet.hr
 • Studio apartman u domaćinstvu
 • Apartman u domaćinstvu
Robi, obrt za usluge reklamiranja
i pranje automobila
Put Nina 129a
23000 Zadar
023/220-655
reklame.mikic@gmail.com
 • Apartman u domaćinstvu
Na uzlaznim vratima sobe ili apartmana mora biti označen broj sobe ili apartmana, a taj broj mora odgovarati broju iz rješenja o kategorizaciji.
Objekt mora imati pisane upute za slučaj nastanka požara.
Prijava gostiju
Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima se pruža usluga smještaja, te u roku od 24 sata po odlasku odjaviti njihov boravak. Prijava/odjava se vrši putem propisanih obrazaca ili elektroničkim putem. Prilikom prijave može se odmah registrirati i odjava gostiju.
Boravak stranih gostiju (samo onih koji nisu državljani EU) potrebno je u roku od 24 sata prijaviti i nadležnoj policijskoj upravi (ova se prijava može napraviti i putem turističke zajednice, koja potom prijavu dostavlja policijskoj upravi).
Popis gostiju
Iznajmljivači koji pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu dužni su voditi popis gostiju. Popis gostiju se vodi u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku. Kad se popis gostiju vodi u obliku uvezane knjige, na prednjoj stranici korica treba biti naziv "Popis gostiju", a na prvoj unutarnjoj stranici, na kojoj se ne upisuju podaci, treba biti upisano ime i prezime iznajmljivača. Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige mora se čuvati najmanje dvije godine nakon što je knjiga popunjena. Kad se popis gostiju vodi elektronički na osobnom računalu, po isteku kalendarske godine potrebno ga je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.
Sadržaj popisa gostiju:
 1. redni broj prijave
 2. prezime i ime
 3. broj osobne iskaznice ili putne isprave
 4. vrsta pružene usluge
 5. datum početka pružanja usluga
 6. datum prestanka pružanja usluga
 7. primjedba
Cjenik i izdavanje računa
Iznajmljivač mora u smještajnim objektima istaknuti cijene usluga koje se nude (na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku) i pridržavati se istaknutih cijena. Na cjeniku se mora navesti iznos boravišne pristojbe, a ukoliko iznajmljivač boravišnu pristojbu plaća paušalno, samo napomena da je boravišna pristojba uključena u cijenu. Na cjeniku treba navesti ime, prezime i OIB iznajmljivača, te adresu smještaja.
Za svaku uslugu vlasnik smještaja dužan je gostu ispostaviti račun (osim u slučaju kad račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija). Račun treba sadržavati najmanje slijedeće podatke:
 1. broj i datum izdavanja računa
 2. ime, prezime i OIB pružatelja usluge
 3. adresu smještajnog objekta
 4. vrstu i količinu obavljenih usluga
 5. (eventualno odobreni popust)
 6. iznos boravišne pristojbe ili napomenu da je boravišna pristojba uključena u cijenu smještaja
 7. ukupnu cijena usluga (u kunama)
Iznajmljivači koji su u sustavu PDV-a moraju uz ove, navesti i dodatne podatke na računu, prema Zakonu o PDV-u.
Sve izdane račune potrebno je evidentirati u Obrazac EP (evidencija prometa).
Pisani prigovori
Iznajmljivači su dužni:
 • omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, putem pošte ili elektroničke pošte
 • vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
 • u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu
 • voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora
Ostale obaveze iznajmljivača
Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.
Osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja.
Na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o "zabrani usluživanja alkoholnih pića, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina".
Iznajmljivači moraju od 1.1.2016. posjedovati energetski certifikat.
Porez, boravišna pristojba, članarina
Porez na dohodak od iznajmljivanja smještaja u domaćinstvu plaća se prema registriranim osnovnim ležajevima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti ni o broju ostvarenih noćenja. Porez se ne plaća na pomoćne ležajeve. Paušalni porez na dohodak plaćaju svi iznajmljivači smještaja u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV-a. U gradovima i općinama u kojima je uveden prirez, isti se obračunava na iznos poreza. Porez i prirez se plaćaju prema rješenju Porezne uprave, do kraja svakog tromjesečja u visini 1/4 godišnjeg paušalnog poreza/prireza.
Boravišna pristojba na noćenja u smještaju u domaćinstvu naplaćuje se paušalno, prema broju osnovnih ležajeva. Iznos koji se naplaćuje po ležaju ovisi o kategoriji turističkog mjesta u kojem se smještajni objekt nalazi. Paušalni iznos boravišne pristojbe plaća se u tri rate: prva rata do 31.7., druga do 31.8., a treća do 30.9. tekuće godine. Iznajmljivači s do 4 ležaja mogu, ukoliko to žele, boravišnu pristojbu plaćati prema broju ostvarenih noćenja, te u tom slučaju naplaćene boravišne pristojbe uplaćuju svakog 1. i 15. u mjesecu, za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.
Članarina Turističkoj zajednici se plaća po stopi propisanoj za pojedino turističko mjesto, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, u visini 1/12 osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Iznos članarine se izračunava tako da se ukupni promet po računima (bez boravišnih pristojbi, ako se iste zasebno naplaćuju) množi s pripadajućim koeficijentom turističkog mjesta. Iznajmljivači do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun, dostavljaju Poreznoj upravi obrazac TZ s podacima za uplatu članarine.
Usluge stranih agencija
Od ulaska Hrvatske u EU došlo je do velikih promjena u načinu obračuna, prijave i plaćanja PDV-a na usluge inozemnih poduzetnika, poput turističkih agencija (booking.com, Airbnb i sličnih). Kako se PDV na usluge plaća u državi u kojoj primatelj usluge ima sjedište, iznajmljivač koji koristi usluge agencija iz država EU dužan je u Poreznoj upravi (u mjestu svog prebivališta) zatražiti PDV identifikacijski broj (koji je u Hrvatskoj uvijek "HR" + OIB). Ovo nema nikakav utjecaj na obračunavanje usluga iznajmljivača i oporezovanje dohotka od iznajmljivanja smještaja, već samo na usluge stranih agencija iznajmljivaču. Iznajmljivač za svaki mjesec u kojem je primio uslugu strane agencije Poreznoj upravi predaje prijavu PDV-a. Prijava se predaje elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, te mora biti potpisana elektroničkim potpisom iznajmljivača ili njegovog opunomoćenika. Opunomoćenik može biti knjigovodstveni servis ili neki drugi porezni obveznik. Za elektroničko potpisivanje potreban je kriptografski uređaj, koji u Hrvatskoj izdaje FINA. Cjena kriptografskog uređaja se sastoji od cijene samog uređaja (plaća se jednokratno) i cijene usluge (plaća se godišnje). Za usluge turističkih agencija iz trećih zemalja (van EU) iznajmljivač ne treba PDV ID, a PDV prijavljuje na papirnatim obrascima (Obrazac PDV, Obrazac PDV-S). PDV se plaća do kraja mjeseca za prethodni mjesec.
Sav objavljeni sadržaj je informativnog karaktera, te Aventin d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice korištenja istoga.
Copyright © 2004-2022 Aventin d.o.o.